Title Image

WURUHI

Couple of weeks ago we had an opportunity to sit down with a successful businessman Andrius. He was enjoying his daughter’s company on his business trip to Canary Islands.

We talked about his mindset and his priorities that help him succeed in business and in life in general.

Andrius is from Lithuania, but has worked with US-based corporation, Southwestern Advantage, for 11 years as a sales manager. In 2015, he was number #1 sales representative in the whole company – so, he clearly knows how to perform on that front.

Andrius is also one of the most involved and devoted fathers that we have sat down with and his passion for his family was in full display on our photo-shoot. No matter how busy life gets, daddy’s little girl always comes first.

Enjoy the interview and the emotion-packed photos!

Balansas tarp verslo ir šeimyninio gyvenimo. Andrius Pelegrimas

Prieš keletą savaičių turėjome progą pasikalbėti su sėkmingu verslininku Andriumi. Jis mėgavosi savo dukros draugija verslo kelionės metu Kanarų salose. Mes kalbėjome apie jo įsitikinimus ir prioritetus, kurie jam padėjo tapti sėkmingu versle ir gyvenime.

Andrius yra iš Lietuvos, bet jau 11 metų dirba pardavimų vadovu amerikiečių korporacijoje, Southwestern Advantage. 2015 metais jis buvo pirmas pagal asmeninius pardavimus visoje kompanijoje – taigi, jis šios srities asas.

Andrius taip pat yra vienas labiausiai atsidavusių tėvų su kuriais mums teko susipažinti, o jo aistra šeimai puikiai atsispindi mūsų fotografijose. Nesvarbu koks užimtas gyvenimas tampa, tėčio mažoji mergytė – visad pirmoje vietoje! Mėgaukitės interviu ir emocijų pilnomis nuotraukomis.

WHAT IS YOUR BUSINESS MOTTO?

My vision is that millions of people would have tools, time and opportunity to access knowledge and apply it in their life.

KOKS YRA TAVO VERSLO MOTO?

Mano vizija yra, kad milijonai žmonių turėtų reikiamus įrankius, laiką ir galimybes pasiekti ir gauti žinių bei pritaikyti jas savo gyvenime.

WHAT WAS THE FIRST THING THAT YOU BOUGHT WITH YOUR OWN MONEY?

I really don’t remember. I’m not that materialistic. Don’t get me wrong, I like money, but mostly because it gives you freedom, more time and more opportunities to experience life.

So, if there was another thing in nowadays society that gave these benefits, I would focus on getting that thing.

KOKS BUVO PIRMAS DAIKTAS KURĮ PIRKAI UŽ SAVO UŽDIRBTĄ ATLYGĮ?

Aš tikrai neprisimenu. Nesu toks materialus. Nesupraskit manęs klaidingai, aš mėgstu pinigus, bet tik todėl, kad jie duoda man laisvę, daugiau laiko ir daugiau galimybių patirti gyvenimą.

Taigi, jei šiais laikais būtų kitas dalykas kuris duotų tokius privalumus, aš fokusuočiausi į tai.

 

IS THERE AN ACTIVITY, PRINCIPLE OR PHILOSOPHY YOU WISH WOULD COME BACK TO FASHION?

Living in the present day and trusting your intuition.

AR YRA KOKIA NORS VEIKLA, PRINCIPAS AR FILOSOFIJA, KAS NORĖTUM JOG VĖL GRĮŽTŲ Į MADĄ?

Gyventi šia diena ir pasikliauti intuicija.

IF YOU COULD LEARN A NEW SKILL, WHAT WOULD IT BE?

Learning to play a few musical instruments.

JEI GALĖTUM IŠMOKTI NAUJĄ ĮGŪDĮ, KAS TAI BŪTŲ?

Išmokčiau groti keliais muzikos instrumentais.

IF YOU COULD GO BACK IN TIME, WHAT ADVICE WOULD YOU GIVE TO YOUR YOUNGER SELF?

Being thankful for what I had at that time.

JEI GALĖTUM GRĮŽTI LAIKU ATGAL, KOKĮ PATARIMĄ DUOTUM JAUNESNIAM SAU?

Būti dėkingu už tai ką turiu tuo momentu.

HOW OFTEN DO YOU TRAVEL WITH YOUR KIDS WITHOUT THE MOM AND WHY YOU DO THAT?

I try to take the kids to every trip that I take – it’s beneficial for them as well. Granted, there are business trips where I can’t take the kids to. However, about 70% of my trips are “kid-friendly”. And thankfully, they don’t go to school yet, so we are not committed to school schedule either.

I believe kids learn so much from their own personal experience, so my job is to give them this opportunity. Plus, mom needs to get some rest as well at times. Being a mom is the hardest job ever, 24/7 and no holidays.

KAIP DAŽNAI TU KELIAUJI SU VAIKAIS BE MAMOS IR KODĖL TAIP DARAI?

Aš stengiuosi pasiimti vaikus į visas savo keliones – tai naudinga ir jiems. Žinoma, yra ir tokių verslo kelionių kur vaikams negalima. Kad ir kaip ten bebūtų, apie 70% mano kelionių tinka ir vaikams. O be to jie dar nelanko mokyklos, taigi neturime jokių įsipareigojimų mokyklos grafikui.

Aš tikiu, kad vaikai labai daug išmoksta iš savo asmeninių patirčių, taigi mano darbas yra duoti jiems šią galimybę. O mama taip pat turi gauti laiko poilsiui. Buvimas mama yra pats sunkiausias darbas, 24/7 be atostogų.

HOW DO YOU MANAGE TIME WHEN TRAVELLING?

Whether it’s business trip or leisure, I always try to get the best experience out of it. You can’t manage time, you manage yourself. Being flexible is the key. I remember one sales managers meeting – Rusne was with me even in the meeting room. I was taking notes, she was drawing. And later that afternoon we went to the beach.

We spend time together and we grow and learn together.

KAIP TU SUDERINI LAIKĄ KELIAUDAMAS?

Verslo ar poilsio kelionė, aš visad stengiuosi pasiimti ir patirti viską, kas geriausia. Nesvarbu koks užimtas esi, visad gali surasti laiko. Svarbu teisingai susidėlioti prioritetus. Būti lanksčiam yra svarbiausia. Pamenu viena pardavimų vadovų susitikimą – Rusnė buvo kartu su manimi kambaryje, kuriame vyko seminaras. Aš pildžiau savo užrašus, ji piešė. O vėliau tą popietę mes nuėjome į papludimį. ji piešė.

Mes kartu leidžiame laiką ir taip augame bei mokomės.

HOW DO YOU MANAGE YOUR TIME BACK IN LITHUANIA?

Priorities, focus and delegation – these are essential in my business.

When I am doing my sales job, investing or public speaking, I am always 100% focused on delivering the best of Andrius. People who took the time and effort to come and talk to me deserve that. If a certain moment in life happens only once, why wouldn’t you try to make the most of it?

My wife owns a business as well. So, teamwork is also important. Thankfully, we’re able to take the time to spend with our kids.

My priorities and focus come to play at home as well – we live in the present, not thinking about my work, past or future.

And if there is a chance or a need to take kids with me and do some business, we will always work out the way to make it happen.

I have also learnt to ask for help. People really want to help if you allow them to do that.

Another thing is that small kids are probably the best attitude “boosters” in the world.

The other day I took both of my “ankle biters” to post office. It’s a busy place with busy people concerned with their everyday problems. It was nice to see how happy children and their laughter lightened most adults’ faces.

KAIP TU SUDERINI LAIKĄ LIETUVOJE?

Mano žmona taip pat turi verslą. Taigi, komandinis darbas yra svarbu. Džiaugiamės, mes abu galime skirti laiko ir praleisti jį su savo vaikais.

Mano prioritetai ir koncentracija veikia ir namie – mes gyvename šiuo momentu, negalvodami apie mano darbą, praeitį ar ateitį. Ir jei tik yra galimybė ar poreikis pasiimti vaikus su manimi į darbą, mes visad išspręsime situaciją taip, kad tiktų visiems. Aš taip pat išmokau paprašyti pagalbos. Žmonės tikrai nori padėti, jei tik leidi jiems tai daryti. Maži vaikai yra turbūt geriausi “nuotaikos kėlėjai” pasaulyje. Aną dieną aš su abiem savo mažaisiais lankiausi pašte. Tai labai užimta vieta su daug užimtų žmonių, susirūpinusių savo kasdienėmis problemomis. Buvo gera stebėti kaip laimingi vaikai ir jų juokas nušvietė daugumos rūškanotus veidus.

CAN YOU SHARE A MEMORABLE STORY WITH YOUR KIDS?

Rusne flew with me during my first take off with Cessna 172, single engine airplane. I was surprised how calm she acted being only almost 4 years old. She just enjoyed the take -off and scenery. It seems I have at least one strong supporter who believes in her dad getting a pilot’s license someday.

GAL GALI PASIDALINTI ĮSIMINTINA ISTORIJA PAIE SAVO VAIKUS?

Rusnė skrido su manimi mano pirmo pakilimo metu su Cessna 172, vieno variklio lėktuvu. Aš buvau nustebęs kokia rami ji buvo buvo, nors dar net nebuvo sulaukusi 4 metukų. Ji mėgavosi pakilimu ir kraštovaizdžiu. Rodos turiu bent vieną stiprų palaikymo balsą, kuri tiki, kad jos tėtis vieną dieną gaus piloto licenziją.

PERSON PHOTOGRAPHER TEXT IN ENGLISH Vertė į lietuvių kalbą
Andrius Pelegrimas Mihkel Leis Maret Jäppinen Lauryna Serapinaitė

Story was first published at PR Fashion Room lifestyle blog in February 2016.

To shop smart. This is central to my own philosophy and experience. We do not need many things but we do need great things. / Founder of Wuruhi.com

Loading...
X